Japan

Kyushu, Japan

Kyushu, Japan : Day 1-  Kitakyushu Environmental Museum
Kyushu, Japan : Day 2 – Umi Jigoku, Honda Sun Co., Ltd and Oita Maizuru High School

Kyushu, Japan : Day 3 – Aso Milk Farm

Kyushu, Japan : Day 4 – Kumamoto Castle, Grapes Picking and Kumamoto Kita High School

Kyushu, Japan : Day 6 – Sakurajima

Kyushu, Japan : Day 7 – Senganen, Kagoshima Ikeda School and Shinkansen